Mae hi nôl! Cofrestrwch ar gyfer Gadewch i ni Gyfrif! 2022 heddiw. Gall ysgolion cynradd yng Nghymru a Lloegr gofrestru i gymryd rhan yn rhaglen addysg benigamp Gadewch i ni Gyfrif! gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG).

Mae canlyniadau cyntaf Cyfrifiad 2021 ar gael nawr. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am ryddhau canlyniadau'r cyfrifiad ar wefan y cyfrifiad. Neu gallwch archwilio canlyniadau cyntaf Cyfrifiad 2021 ar wefan SYG.

Mae Gadewch i ni Gyfrif! wedi gwneud cyfraniad gwerthfawr i’n cymuned ac mae wedi ein helpu i atgyfnerthu ein cwricwlwm.”

Ysgol Gynradd Halley House, Hackney

View resources

Beth yw Gadewch i ni Gyfrif!?

Rhaglen adnoddau addysg gyffrous am ddim yw Gadewch i ni Gyfrif! sy’n addysgu plant am y cyfrifiad. Gwnaeth SYG, ynghyd â chanolfan adnoddau addysg, iChild, ddatblygu Gadewch i ni Gyfrif! er mwyn cefnogi Cyfrifiad 2021 a chanlyniadau’r cyfrifiad y bydd SYG yn eu cyhoeddi eleni.

Mae rhaglen Gadewch i ni Gyfrif! wedi cael ei hachredu gan Mathematics in Education and Industry (MEI), y Gymdeithas Genedlaethol ar gyfer Addysgu Saesneg (NATE) a’r Gymdeithas Ddaearyddol ac mae wedi ennill y wobr am Raglen Addysg STEM y Flwyddyn.

Y llynedd, gwnaeth mwy na 9,000 o ysgolion cynradd ledled Cymru a Lloegr gymryd rhan yn Gadewch i ni Gyfrif!. Drwy’r ysgolion hyn, gwnaeth dros 2.2 miliwn o blant a’u rhieni ddysgu am bwysigrwydd y cyfrifiad.

Ymateb ardderchog i’r cyfrifiad

Drwy gymryd rhan yn Gadewch i ni Gyfrif! gwnaeth yr ysgolion hyn helpu i sicrhau ymateb anhygoel i Gyfrifiad 2021 a oedd yn well na’r disgwyl. Ymatebodd dros 97 y cant o gartrefi ledled Cymru a Lloegr, a oedd yn uwch na’r targed o 94 y cant a bennwyd cyn y cyfrifiad.

Mae’r wybodaeth a roddir yn y cyfrifiad yn helpu i lywio penderfyniadau ar bethau sy’n effeithio ar bob un ohonom, gan gynnwys gwasanaethau lleol fel lleoedd ysgol, meddygfeydd a gwelyau mewn ysbytai.

Ymunwch â ni eto eleni ar gyfer Gadewch i ni Gyfrif! wrth i ni symud o gasglu gwybodaeth yn y cyfrifiad i’w chyhoeddi. Dysgwch fwy am Gadewch i ni Gyfrif! yma.

Cofrestru

76.1%

Dywedodd 76.1% o athrawon fod Gadewch i ni Gyfrif! wedi cael effaith addysgol gadarnhaol ar eu hysgol.

84.6%

Dywedodd 84.6% o athrawon fod Gadewch i ni Gyfrif! yn Rhagorol neu'n Dda.

80.7%

Dywedodd 80.7% o rieni fod eu plentyn wedi mwynhau cymryd rhan yn Gadewch i ni Gyfrif!

We are using cookies on our website

We use cookies to collect and analyse information on the site performance and usage, and to enhance and customise content and advertisements. By clicking “Accept all cookies”, you agree to allow cookies to be placed. By clicking decline you can continue to visit our website without any data sent to third party services.

Find out more about cookies on Let's Count! from our cookie policy