Mae hwn yn wasanaeth newydd – bydd eich adborth yn ein helpu i’w wella.

Gall ysgolion cynradd yng Nghymru a Lloegr gofrestru o hyd i gymryd rhan yn rhaglen addysg Gadewch i ni Gyfrif! gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG). Cafodd y cyfrifiad ei gynnal ar 21 Mawrth 2021, ond nid yw'n rhy hwyr i lenwi holiadur y cyfrifiad. Mae Gadewch i ni Gyfrif! yn gyfle cyffrous i'ch ysgol gymryd rhan yn y digwyddiad unigryw hwn, sef Cyfrifiad 2021.

Mae cystadleuaeth Gadewch i ni Gyfrif! bellach ar gau. Pob lwc i bob ysgol a gymerodd ran. Byddwn ni'n cyhoeddi'r enillwyr erbyn 18 Mehefin 2021. Bydd un ysgol yn cyhoeddi ffigur poblogaeth Cymru a Lloegr yng Nghyfrifiad 2021 am y tro cyntaf!

Buodd plant blwyddyn 5 a 6 yn brysur yn dysgu am y cyfrifiad. Profodd yn gyfle gwych i ddatblygu sgiliau rhifedd, llythrennedd a chymhwysedd digidol!

Caryl Griffiths,
Athrawes Blwyddyn 5,
Ysgol Comins Coch, Ceredigion (Ymarfer y Cyfrifiad 2019)

 

View resources

Beth yw Gadewch i ni Gyfrif!?

Mae SYG, ynghyd â’n canolfan adnoddau addysg, iChild, wedi datblygu Gadewch i ni Gyfrif! er mwyn cefnogi Cyfrifiad 2021. Rhaglen adnoddau addysg gyffrous am ddim yw Gadewch i ni Gyfrif! sy’n addysgu plant am y cyfrifiad.

Mae rhaglen Gadewch i ni Gyfrif! yn cynnwys 14 o adnoddau trawsgwricwlaidd i chi ddewis ohonynt, gan gwmpasu meysydd allweddol yng nghwricwlwm Cymru a Lloegr. Mae rhaglen Gadewch i ni Gyfrif! wedi cael ei hachredu gan MEI, NATE a’r Gymdeithas Ddaearyddol.

Bydd yr adnoddau hyblyg a fydd yn arbed amser i chi yn cefnogi eich ysgol drwy COVID-19, er mwyn ailennyn diddordeb plant a theuluoedd mewn dysgu a dathlu’r gymuned leol, fel rhan o’ch cwricwlwm adfer.  Maent wedi’u cynllunio i addysgu plant yn yr ystafell ddosbarth a gartref. Byddwch yn cael mynediad at wersi fideo arfer gorau gan MEI y gellir eu defnyddio i ddysgu o bell hefyd.

Mae’r adnoddau hyd yn oed yn cynnig hyfforddiant datblygu proffesiynol i’ch athrawon, gyda sesiwn arbennig am gynnydd mewn ystadegau ar draws y blynyddoedd cynradd.

Gall y rhaglen addysg hon sy’n hawdd ei defnyddio helpu i wella sgiliau mathemateg ac ysgrifennu, gan ddefnyddio Cyfrifiad 2021, digwyddiad pwysig mewn bywyd go iawn, fel sbardun.

Cofrestru

90.9%

Dywedodd 90.9% o athrawon fod Gadewch i ni Gyfrif! wedi cael effaith addysgol gadarnhaol ar eu hysgol yn ystod Ymarfer y Cyfrifiad yn 2019.

86.3%

Dywedodd 86.3% o athrawon y byddent yn cynnal gweithgareddau Gadewch i ni Gyfrif! eto yn 2021.

90.0%

Roedd 90.0% o rieni o'r farn bod Gadewch i ni Gyfrif! wedi cael effaith addysgol gadarnhaol ar ysgol eu plentyn a dywedodd 93.3% fod eu plentyn wedi mwynhau cymryd rhan.

Mae cystadleuaeth Gadewch i ni Gyfrif! bellach ar gau. Pob lwc i bob ysgol a gymerodd ran.

Byddwn ni’n cyhoeddi’r enillwyr erbyn 18 Mehefin 2021. Bydd un ysgol yn cyhoeddi ffigur poblogaeth Cymru a Lloegr yng Nghyfrifiad 2021 am y tro cyntaf!

Sut i gymryd rhan

We are using cookies on our website

We use cookies to collect and analyse information on the site performance and usage, and to enhance and customise content and advertisements. By clicking “Accept all cookies”, you agree to allow cookies to be placed. By clicking decline you can continue to visit our website without any data sent to third party services.

Find out more about cookies on Let's Count! from our cookie policy