Chalk Board Image

“Beth yw’r cyfrifiad?”

Cafodd y cyfrifiad ei gynnal ddydd Sul 21 Mawrth 2021. Mae’r arolwg hwn, sy’n digwydd bob 10 mlynedd, yn rhoi darlun i ni o’r holl bobl a chartrefi yng Nghymru a Lloegr. Mae hyn yn helpu i gynllunio ac ariannu gwasanaethau cyhoeddus yn eich ardal.

Nid oes unrhyw arolwg arall sy’n rhoi cymaint o fanylion amdanom ni a’r gymdeithas rydym yn byw ynddi.

Bookcase Image

Y cyfrifiad yw’r ffynhonnell fwyaf cyflawn o wybodaeth am ein poblogaeth. Bob 10 mlynedd, mae wedi bod yn rhoi darlun manwl o’n cymdeithas ers 1801.

Mae’r wybodaeth a gawn yn hanfodol bwysig i awdurdodau lleol a grwpiau cymunedol, yn ogystal â’r llywodraeth, busnesau ac academyddion.

Mae data’r cyfrifiad yn helpu’r grwpiau hyn i ddeall anghenion ein cymdeithas, nawr ac yn y dyfodol. Mae hefyd yn helpu gyda gwaith cynllunio a dyrannu adnoddau, wrth greu cipolwg i genedlaethau’r dyfodol edrych yn ôl arno.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Mae troi’r wybodaeth a gasglwyd o’r cyfrifiad yn ystadegau cyhoeddedig yn dasg enfawr sy’n cynnwys llawer o gamau. Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) wedi bod yn gweithio’n galed drwy’r holl gamau hyn. Mae’n gwneud hyn er mwyn sicrhau bod yr ystadegau o’r safon uchaf ac yn cynrychioli’r boblogaeth gyfan, nid yn unig y rhai a wnaeth gwblhau’r holiadur. Mae hyn yn golygu y gall defnyddwyr data’r cyfrifiad ymddiried yn yr ystadegau wrth eu defnyddio fel sail i’w penderfyniadau.

Bydd canlyniadau cyntaf y cyfrifiad ar gael ar ddechrau haf 2022, gyda chyhoeddiad am boblogaeth Cymru a Lloegr. Darllenwch fwy am y camau y mae SYG yn eu cymryd yn Census 2021 – the count is done, the data is in, so what happens next? ar wefan blog SYG.

Cofrestru

Cael gafael ar ddata lleol o gyfrifiadau gyda Nomis

Gallwch bersonoli eich gwersi â data lleol o gyfrifiadau blaenorol. I archwilio a lawrlwytho’r data hyn, gallwch ddefnyddio gwefan cronfa ddata SYG, sef Nomis. Yna gallwch greu siartiau cylch a siartiau bar lliwgar â’n hadnodd creu siartiau am ddim.

Darganfyddwch fwy

We are using cookies on our website

We use cookies to collect and analyse information on the site performance and usage, and to enhance and customise content and advertisements. By clicking “Accept all cookies”, you agree to allow cookies to be placed. By clicking decline you can continue to visit our website without any data sent to third party services.

Find out more about cookies on Let's Count! from our cookie policy