Mae hwn yn wasanaeth newydd – bydd eich adborth yn ein helpu i’w wella.

Chalk Board Image

Beth yw Cyfrifiad 2021?

Cafodd y cyfrifiad ei gynnal ddydd Sul 21 Mawrth 2021. Arolwg sy’n digwydd unwaith bob 10 mlynedd yw’r cyfrifiad ac mae’n rhoi darlun i ni o’r holl bobl a chartrefi yng Nghymru a Lloegr. Mae hyn yn helpu i gynllunio ac ariannu gwasanaethau cyhoeddus yn eich ardal.

Nid oes unrhyw arolwg arall sy’n rhoi cymaint o fanylion amdanom ni a’r gymdeithas rydym yn byw ynddi.

Bookcase Image

Y cyfrifiad yw’r ffynhonnell fwyaf cyflawn o wybodaeth am ein poblogaeth. Bob deng mlynedd, mae wedi bod yn rhoi darlun manwl o’n cymdeithas ers 1801. Gwnaethom gynnal ein cyfrifiad diwethaf yn 2011 ac rydym bellach yn paratoi ar gyfer yr un nesaf yn 2021. Mae’r wybodaeth a gawn yn hanfodol bwysig i awdurdodau lleol a grwpiau cymunedol, yn ogystal â’r llywodraeth, busnesau ac academyddion.

Mae data’r cyfrifiad yn helpu’r grwpiau hyn i ddeall anghenion ein cymdeithas, nawr ac yn y dyfodol. Mae hefyd yn helpu gyda gwaith cynllunio a dyrannu adnoddau, wrth greu cipolwg i genedlaethau’r dyfodol edrych yn ôl arno.

Drwy ledaenu’r neges a chymryd rhan yn y cyfrifiad, byddwch yn helpu i wneud yn siŵr bod eich cymuned yn cael ei chyfrif ac yn cael y gwasanaethau sydd eu hangen arni.

Cofrestru

Cyrchu data cyfrifiad lleol gyda Nomis

Gallwch bersonoli’ch gwersi â data lleil o gyfrufuadau’r gorffennol. I archwilio a lawrlwytho’r data hwn gallwch ddefnyddio gwefan cronfa ddata ONS, Nomis. Yna gallwch chi gynhrchu siartiau cylch llliwgar a siartiau bar gyda’n cebgedlaeth siart am ddim hefyd

Darganfyddwch fwy

We are using cookies on our website

We use cookies to collect and analyse information on the site performance and usage, and to enhance and customise content and advertisements. By clicking “Accept all cookies”, you agree to allow cookies to be placed. By clicking decline you can continue to visit our website without any data sent to third party services.

Find out more about cookies on Let's Count! from our cookie policy