Cwestiynau Cyffredin

Beth yw Cyfrifiad 2021?

Arolwg sy'n digwydd unwaith bob 10 mlynedd yw'r cyfrifiad ac mae'n rhoi darlun i ni o'r holl bobl a chartrefi yng Nghymru a Lloegr. Cafodd y cyfrifiad diwethaf ei gynnal ddydd Sul 21 Mawrth 2021 a chafodd ei gynnal gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG).

Mae'r cyfrifiad yn unigryw. Nid oes unrhyw beth arall sy'n rhoi cymaint o fanylion amdanom ni a'r gymdeithas rydym yn byw ynddi.

Mae'r llywodraeth, awdurdodau lleol a chyrff cyhoeddus eraill yn defnyddio gwybodaeth o'r cyfrifiad i'w helpu i wneud penderfyniadau ynglŷn â sut i gynllunio ac ariannu gwasanaethau cyhoeddus. Mae'r rhain yn cynnwys meysydd fel trafnidiaeth, addysg a gofal iechyd.

I gael rhagor o wybodaeth am y cyfrifiad, ewch i wefan y cyfrifiad.

Beth yw Gadewch i ni Gyfrif!?

I gefnogi Cyfrifiad 2021, mae SYG yn gweithio mewn partneriaeth â'r ganolfan adnoddau addysg, iChild. Gyda'n gilydd rydym wedi datblygu rhaglen adnoddau addysg gyffrous am ddim i helpu i addysgu plant am y digwyddiad unigryw hwn. Mae'n rhaglen drawsgwricwlaidd, gan ddefnyddio mathemateg yn bennaf, ac mae'n cwmpasu Cyfnod Sylfaen y Blynyddoedd Cynnar, y Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 1 a Chyfnod Allweddol 2 gydag adnoddau penodol ar gyfer Blwyddyn 6. Mae rhaglen adnoddau Gadewch i ni Gyfrif! wedi cael ei hachredu gan Mathematics in Education and Industry (MEI), y Gymdeithas Genedlaethol ar gyfer Addysgu Saesneg (NATE) a'r Gymdeithas Ddaearyddol ac mae wedi ennill y wobr am Raglen Addysg STEM y Flwyddyn. Gall y rhaglen addysg hon sy'n hawdd ei defnyddio helpu i wella sgiliau mathemateg ac ysgrifennu, gan ddefnyddio Cyfrifiad 2021, digwyddiad pwysig mewn bywyd go iawn, fel sbardun. Yn newydd ar gyfer 2022 mae pum adnodd addysg gwych y cyfrifiad, y gellir eu defnyddio cyn cyhoeddi'r boblogaeth yn ôl Cyfrifiad 2021 ar ddechrau haf 2022.

Sut y gallaf gofrestru ar gyfer Gadewch i ni Gyfrif!?

Gall ysgolion gofrestru ar gyfer yr adnoddau digidol am ddim ar dudalen cofrestru Gadewch i ni Gyfrif!.

Os nad oes llawer o amser gen i, pa adnoddau y dylwn i eu defnyddio gyda fy nisgyblion?

Mae pum adnodd addysg gwych newydd y cyfrifiad ar gyfer 2022, y gellir eu defnyddio cyn cyhoeddi'r boblogaeth yn ôl Cyfrifiad 2021 ar ddechrau haf 2022. Rydym wedi cyflwyno'r rhain mewn trefn a argymhellir. Os mai dim ond amser i gynnal un wers sydd gennych chi, byddem yn awgrymu'r wers gyntaf, ‘Beth allwn ni ei ddysgu o'r cyfrifiad?’.

A allaf gymryd rhan yn Gadewch i ni Gyfrif! o hyd os caiff cyfyngiadau symud pellach eu rhoi ar waith neu os bydd fy ysgol yn cau oherwydd COVID-19?

Gallwch. Rydym wedi datblygu rhaglen addysg Gadewch i ni Gyfrif! fel bod yr adnoddau yn hyblyg ac yn arbed amser. Rydym hefyd wedi'u cynllunio i gefnogi eich ysgol drwy bandemig y coronafeirws fel rhan o'ch cwricwlwm adfer. Felly, gallwch eu defnyddio i addysgu plant yn yr ystafell ddosbarth a gartref. Y nod yw helpu i ailennyn diddordeb plant a theuluoedd mewn dysgu a dathlu eich cymuned leol. Pe bai rhagor o gyfyngiadau symud, gallech ddefnyddio'r gwersi fideo a'r cyflwyniadau PowerPoint hefyd.

Sut y gallaf ledaenu'r neges am Gyfrifiad 2021 i rieni gartref?

Gallwch helpu i ledaenu'r neges am ganlyniadau Cyfrifiad 2021 a Gadewch i ni Gyfrif! drwy ddefnyddio eich sianeli cyfryngau cymdeithasol a'ch sianeli cyfathrebu uniongyrchol â rhieni. Rydym wedi darparu templedi ar wefan Gadewch i ni Gyfrif! i'w defnyddio ar y cyfryngau cymdeithasol i'ch helpu chi.

 phwy y gallaf gysylltu os bydd angen rhagor o wybodaeth arnaf?

E-bostiwch dîm cyfrifiad iChild os bydd gennych unrhyw gwestiynau neu os bydd angen help arnoch gyda'r adnoddau neu'r wefan.

We are using cookies on our website

We use cookies to collect and analyse information on the site performance and usage, and to enhance and customise content and advertisements. By clicking “Accept all cookies”, you agree to allow cookies to be placed. By clicking decline you can continue to visit our website without any data sent to third party services.

Find out more about cookies on Let's Count! from our cookie policy