Mae hwn yn wasanaeth newydd – bydd eich adborth yn ein helpu i’w wella.

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw Cyfrifiad 2021?

Arolwg sy'n digwydd unwaith bob 10 mlynedd yw'r cyfrifiad ac mae'n rhoi darlun i ni o'r holl bobl a chartrefi yng Nghymru a Lloegr. Caiff y cyfrifiad nesaf ei gynnal ddydd Sul 21 Mawrth 2021 a chaiff ei gynnal gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG). Mae'r cyfrifiad yn unigryw. Nid oes unrhyw beth arall sy'n rhoi cymaint o fanylion amdanom ni a'r gymdeithas rydym yn byw ynddi. Mae'r llywodraeth, awdurdodau lleol a chyrff cyhoeddus eraill yn defnyddio gwybodaeth o'r cyfrifiad i'w helpu i wneud penderfyniadau ar sut i gynllunio ac ariannu gwasanaethau cyhoeddus. Mae'r rhain yn cynnwys meysydd fel trafnidiaeth, addysg a gofal iechyd.

Pryd mae Diwrnod y Cyfrifiad?

Mae Diwrnod y Cyfrifiad ddydd Sul 21 Mawrth 2021.

Ble gallaf gael mwy o wybodaeth am lenwi holiadur Cyfrifiad 2021?

Gallwch fynd i cyfrifiad.gov.uk i gael mwy o wybodaeth am gwblhau'r cyfrifiad.

Beth yw Gadewch i ni Gyfrif!?

I gefnogi Cyfrifiad 2021, mae SYG yn gweithio mewn partneriaeth â'r ganolfan adnoddau addysg, iChild. Gyda'n gilydd rydym wedi datblygu rhaglen adnoddau addysg gyffrous am ddim i helpu i addysgu plant am y digwyddiad unigryw hwn. Mae hon yn rhaglen drawsgwricwlaidd (gan arwain ar fathemateg a rhifedd) ac mae'n cwmpasu'r Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2, gydag adnoddau penodol i flwyddyn 6. Mae rhaglen adnoddau Gadewch i ni Gyfrif! wedi cael ei hachredu gan MEI, NATE a'r Gymdeithas Ddaearyddol. Gall y rhaglen addysg hon sy'n hawdd ei defnyddio helpu i wella sgiliau llythrennedd a rhifedd, gan ddefnyddio Cyfrifiad 2021, digwyddiad pwysig mewn bywyd go iawn, fel sbardun.

Pwy all gofrestru i gael pecyn adnoddau Gadewch i ni Gyfrif!?

Gall pob ysgol gynradd yng Nghymru a Lloegr gofrestru i gael pecyn adnoddau Gadewch i ni Gyfrif! am ddim.

Sut y gallaf gofrestru i gael pecyn adnoddau Gadewch i ni Gyfrif!?

Gall ysgolion fynd i wefan Gadewch i ni Gyfrif! yn gadewchinigyfrif.org.uk a chofrestru i gael pecyn adnoddau am ddim.

Beth fydd yn fy mhecyn adnoddau Gadewch i ni Gyfrif!?

Gwybodaeth am Gadewch i ni Gyfrif!

Pryd y byddaf yn cael fy mhecyn Gadewch i ni Gyfrif!?

Caiff pecynnau adnoddau Gadewch i ni Gyfrif! eu postio i ysgolion o'r wythnos sy'n dechrau 4 Ionawr 2021.

Pryd y bydd cystadleuaeth Gadewch i ni Gyfrif! yn agor?

Mae cystadleuaeth Gadewch i ni Gyfrif! bellach ar gau. Pob lwc i bob ysgol a gymerodd ran. Byddwn ni'n cyhoeddi'r enillwyr erbyn 18 Mehefin 2021.

Sut y dylwn i ddechrau rhaglen Gadewch i ni Gyfrif! yn fy ysgol?

Rydym wedi datblygu cyflwyniad i'w roi mewn gwasanaeth, ar ffurf sleidiau PowerPoint y gellir eu haddasu, a gallwch ddod o hyd i hwn ar wefan Gadewch i ni Gyfrif! Gallwch ei ddefnyddio i gyflwyno'r rhaglen i'ch ysgol gyfan. Rydym hefyd wedi llunio cyflwyniad fideo difyr gan y Cathod Cyfrif i ennyn diddordeb eich disgyblion ymhellach. Gallwch ddod o hyd i'r fideo hwn ar hafan gwefan Gadewch i ni Gyfrif!

Os nad oes llawer o amser gen i, pa adnoddau y dylwn i eu defnyddio gyda fy nisgyblion?

Dewch o hyd i ddwy wers fideo arfer gorau arbennig gan Arbenigwr ar Fathemateg Cynradd yn MEI ar y pynciau ‘Y GIG a'r cyfrifiad’, a ‘Beth yw'r cyfrifiad?’. Gallwch chwarae'r gwersi fideo hyn i'ch disgyblion yn yr ysgol neu gartref, neu gellir eu defnyddio i'ch helpu i baratoi gwers fathemateg.

Bydd gwers fideo arbennig gan yr Athro David Olusoga hefyd ar y pwnc ‘Cydraddoldeb, cynrychiolaeth a'r cyfrifiad’.

A allaf ddefnyddio'r holl adnoddau ar-lein hefyd?

Gallwch! Gallwch fynd i wefan Gadewch i ni Gyfrif! yn gadewchinigyfrif.org.uk i ddod o hyd i'r holl gynlluniau gwersi, y cyflwyniadau PowerPoint y gellir eu haddasu, deunyddiau ar gyfer arddangosiadau wal a fideos.

A allaf gymryd rhan yn Gadewch i ni Gyfrif! o hyd os caiff cyfyngiadau symud pellach eu rhoi ar waith neu os bydd fy ysgol yn cau oherwydd COVID-19?

Gallwch. Mae rhaglen addysg Gadewch i ni Gyfrif! wedi cael ei datblygu fel bod yr adnoddau'n hyblyg ac yn arbed amser, ac maent wedi'u cynllunio i gefnogi eich ysgol drwy COVID-19 fel rhan o'ch cwricwlwm adfer. Y nod yw helpu i ailennyn diddordeb plant a theuluoedd mewn dysgu a dathlu eich cymuned leol. Mae'r adnoddau wedi'u cynllunio i addysgu plant yn yr ystafell ddosbarth a gartref. Petai rhagor o gyfyngiadau symud, gallech ddefnyddio'r gwersi fideo a'r prosiect dysgu yn y cartref.

Sut y gallaf ledaenu'r neges am Gyfrifiad 2021 i rieni gartref?

Gallwch helpu i ledaenu'r neges am Gyfrifiad 2021 a phwysigrwydd llenwi holiadur y cyfrifiad drwy ddefnyddio eich sianeli cyfryngau cymdeithasol a'ch sianeli cyfathrebu uniongyrchol â rhieni. Byddwn yn darparu templedi ar wefan Gadewch i ni Gyfrif! i'w defnyddio ar y cyfryngau cymdeithasol ac mewn cylchlythyron i'ch helpu chi. Byddem hefyd yn ddiolchgar pe byddech yn dosbarthu taflenni i'r disgyblion fynd â nhw adref gyda nhw. Caiff y taflenni hyn eu darparu yn eich pecyn adnoddau.

 phwy y gallaf gysylltu os bydd angen rhagor o wybodaeth arnaf?

E-bostiwch census@ichild.co.uk os bydd gennych unrhyw ymholiadau neu os bydd angen help arnoch gyda'r adnoddau neu'r wefan.

We are using cookies on our website

We use cookies to collect and analyse information on the site performance and usage, and to enhance and customise content and advertisements. By clicking “Accept all cookies”, you agree to allow cookies to be placed. By clicking decline you can continue to visit our website without any data sent to third party services.

Find out more about cookies on Let's Count! from our cookie policy