Mae hwn yn wasanaeth newydd – bydd eich adborth yn ein helpu i’w wella.

Mae’r gystadleuaeth Gadewch i ni Gyfrif! bellach ar agor

 

Cymerwch ran yn y Diwrnod Gadewch i ni Gyfrif! a eich ysgol gallai ennill gwerth £1,000 o gyfarpar. Yn ogystal, bydd yr ysgol fuddugol yn cyhoeddi poblogaeth newydd Cymru a Lloegr yng Nghyfrifiad 2021 am y tro cyntaf.

Gellir cymryd rhan o ysgolion cynradd drwy ddilyn 5 cam syml:

1. Dewiswch eich diwrnod Gadewch i ni Gyfrif! Dewiswch unrhyw ddiwrnod cyn diwrnod cau’r gystadleuaeth, sef 23 Ebrill 2021, i gynnal eich gweithgareddau cyfrif.

2. Dewiswch beth fydd y plant yn ei gyfrif. Thema’r gystadleuaeth yw Mae Hyn yn Bwysig i Ni. Felly, dewiswch brosiectau cyfrif lle mae’r data yn bwysig i’ch ysgol a’ch disgyblion. Rydym wedi rhoi enghreifftiau isod, ond chi fydd yn penderfynu ar yr hyn y bydd y plant yn ei gyfrif. Efallai y byddwch chi’n penderfynu bod y plant iau a’r plant hŷn yn cyfrif pethau gwahanol. Gallwch gyfrif yn yr ysgol, gartref neu wrth fynd am dro yn eich ardal leol.

3. Casglwch y data. Mae taflenni i’r plant ar gael yn eich pecyn adnoddau Gadewch i ni Gyfrif! Mae’r rhain yn cynnwys siart cyfrif er mwyn helpu’r plant i gyfrif. Gallwch argraffu neu rannu copïau o’r daflen i blant yma. A wnaethoch ddysgu unrhyw beth newydd neu annisgwyl?

4. Beth am greu arddangosfa wal? Gyda’r wybodaeth a gaiff ei chasglu o’r gweithgaredd cyfrif, gall y disgyblion greu arddangosiadau lliwgar am y cyfrifiad i’w rhoi ar y wal, gan gynnwys siartiau, graffiau a lluniau. Tynnu lluniau o’ch dangosydd.

5. Rhannwch straeon a ffotograffau. Rhannwch ddelweddau a straeon ar eich sianelau ar y cyfryngau cymdeithasol er mwyn roi gwybod i rieni/gofalwyr a’ch cymuned leol eich bod yn cymryd rhan. Defnyddiwch @Cyfrifiad2021 #GadewchiniGyfrif.

I gymryd rhan yn y gystadleuaeth, lanlwytho llun o’ch prif arddangosfa wal, ynghyd â phum llun ategol a disgrifiad 150 gair o’r gweithgareddau cyfrif a gynhaliwyd. Os hoffech, gallwch hefyd gynnwys fideo. Y dyddiad cau ar gyfer cymryd rhan yw dydd Gwener 23 Ebrill 2021 am 11:59 PM.

Cymryd rhan yn y gystadleuaeth

Sylwadau o ymarfer y cyfrifiad yn 2019

Bu’r plant yn astudio’r cyfrifiad ac yn dysgu am ei werth wrth gynllunio ar gyfer y dyfodol. Roeddent yn frwdfrydig iawn wrth ddysgu am swyddi’r gorffennol ac wrth geisio dychmygu’r dyfodol. Cafwyd cyfle i ystyried a thrafod sut mae cwestiynau’r cyfrifiad wedi newid dros y blynyddoedd a thrafod y rhesymau dros hyn. Fel rhan o weithgareddau’r dosbarth, penderfynodd y plant y byddent yn hoffi gwneud cyfrifiad o wybodaeth bersonol e.e. taldra, maint traed, lliw llygaid, nifer y bobl yn y teulu ayb, ac yna aethant ati i gynllunio holiadur ac ar ôl casglu’r wybodaeth, buont yn coladu’r wybodaeth a chreu graffiau i ddangos eu canlyniadau. Gwnaethant rywbeth tebyg wrth astudio’r drafnidiaeth y tu allan i’r ysgol a thrychfilod yn yr ardd. Gwnaethant sylwi bod amser y dydd yn cael effaith ar y traffig a bod y tywydd yn cael effaith ar ba drychfilod oedd i’w canfod yn yr ardd.

Ysgol Llanfarian, Ceredigion

 

Cymerodd yr ysgol gyfan ran yn ein diwrnod Gadewch i ni Gyfrif! Penderfynodd pob dosbarth beth roeddent am ei gyfrif a sut y byddent yn gwneud hyn. Roedd yn cynnwys llawer o brofiadau, fel mynd am dro drwy’r pentref, cynnal arolygon ac edrych ar ddata cyfrifiad blaenorol!”

Ysgol Gynradd Burgh by Sands, Caerliwelydd

Canllaw yn unig yw’r rhestr hon, gallwch ddewis cyfrif unrhyw beth?

  • Cyfrif camau taith gerdded er mwyn hybu ffordd iach o fyw
  • Cyfrif adar neu anifeiliaid er mwyn cefnogi elusen bywyd gwyllt leol
  • Cyfrif llyfrau a ddarllenir er mwyn helpu llyfrgell leol
  • Cyfrif coed er mwyn cefnogi menter natur leol
  • Cyfrif eitemau o sbwriel plastig er mwyn cefnogi prosiect lleol ar yr amgylchedd
  • Cyfrif y gwahanol ddulliau a ddefnyddir gan y plant i deithio i’r ysgol er mwyn annog mwy o gerdded neu feicio
  • Cyfrif ceir er mwyn cefnogi croesfan newydd i gerddwyr
  • Cyfrif chwaraeon gwahanol a gaiff eu chwarae er mwyn hyrwyddo canolfan chwaraeon lleol
  • Cyfrif pensiliau neu eitemau yn yr ysgol er mwyn cynnal archwiliad o ddeunydd ysgrifennu

Enillwch wobrau gwych

Enillydd Cyffredinol: £1,000 o gyfarpar STEM o Tech Will Save Us. Yn ogystal, byddwch yn cael ymweliad gan yr Ystadegydd Gwladol ac yn cyhoeddi poblogaeth newydd Cymru a Lloegr yng Nghyfrifiad 2021 am y tro cyntaf.

Enillwyr Ardal: 9 x £250 o gyfarpar STEM o Tech Will Save Us.

Rhannu ar gyfryngau cymdeithasol

We are using cookies on our website

We use cookies to collect and analyse information on the site performance and usage, and to enhance and customise content and advertisements. By clicking “Accept all cookies”, you agree to allow cookies to be placed. By clicking decline you can continue to visit our website without any data sent to third party services.

Find out more about cookies on Let's Count! from our cookie policy