Mae hwn yn wasanaeth newydd – bydd eich adborth yn ein helpu i’w wella.

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol – Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer Cystadleuaeth Gadewch i Ni Gyfrif!

Darperir yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn gan Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (“ONS“, “rydyn ni“, “ni“, neu “ein“) sy’n rheolydd er pwrpasau Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (UE) 2016/679 a Deddf Diogelu Data 2018 (y “Cyfreithiau Diogelu Data” gyda’i gilydd) yn ein cymhwyster fel hyrwyddwr Cystadleuaeth Gadewch i Ni Gyfrif! (y “Gystadleuaeth”). Gofynnwn fod pawb sydd â’u data personol yn cael ei brosesu gennyn ni o ran y Gystadleuaeth yn darllen yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn ofalus gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth bwysig am brosesu a hawliau pobl sy’n destun data. Mae’r telerau ac amodau (“Telerau ac Amodau’r Gystadleuaeth”) ar gael ar wahân yma. Os oes unrhyw gwestiynau neu faterion gennych chi sy’n ymwneud â’r Hysbysiad Preifatrwydd hwn, e-bostiwch [email protected].

Pa ddata personol rydyn ni’n ei brosesu, pam rydyn ni’n ei brosesu a sut mae’n gyfreithlon inni ei brosesu

Rhoi cynnig ar y Gystadleuaeth

Er mwyn cofrestru cynnig cyfranogwr i’r Gystadleuaeth, rydyn ni’n casglu’r canlynol: enw’r cyfranogwr, manylion cyswllt, y sir ble mae’n byw ac unrhyw ddelweddau, fideos a disgrifiadau ysgrifenedig o unigolion mae cyfranogwyr yn eu cynnwys fel rhan o’u cynnig i i’r Gystadleuaeth.

Os yw cyfranogwyr yn rhoi data personol inni am unigolion eraill (e.e. delweddau o ddisgyblion), mae’r cyfranogwyr yn cadarnhau eu bod nhw wedi hysbysu’r unigolion perthnasol a’u rhieni/gwarcheidwaid ac wedi cael y caniatâd perthnasol.

Rydyn ni’n cael prosesu data personol ar y sail ei fod yn angenrheidiol er mwyn inni gyflawni’r cytundeb mae’r cyfranogwyr wedi ei wneud gyda ni (h.y. Telerau ac Amodau’r Gystadleuaeth). Os nad yw’r cyfranogwyr yn rhoi data personol inni, ni allwn gyflawni’r cytundeb.

Os yw cyfranogwyr yn rhoi gwybodaeth inni am unigolion eraill (e.e. staff ysgol, disgyblion) fel rhan o’u cais (e.e. drwy gynnwys delweddau o’r unigolion hyn yn eu cais i’r Gystadleuaeth), maen nhw’n cadarnhau eu bod nhw wedi hysbysu’r unigolion perthnasol a’u rhieni/gwarcheidwaid am y Gystadleuaeth ac wedi rhoi copi o’r Hysbysiad Preifatrwydd hwn iddyn nhw. Rydyn ni’n cael prosesu eu data personol ar y sail ei fod yn angenrheidiol er mwyn inni allu cyflawni’r dasg (h.y. y Gystadleuaeth) er budd y cyhoedd fel y nodir yn gyfreithiol.

Hyrwyddo’r Gystadleuaeth

Efallai y byddwn ni’n defnyddio’r deunyddiau sydd wedi eu cynnwys yng nghynigion cyfranogwyr er mwyn hyrwyddo’r Gystadleuaeth i’r cyhoedd.

Rydyn ni’n cael prosesu’r data personol ar gyfer y pwrpas hwn ar sail y caniatâd rydyn ni wedi ei dderbyn gan y cyfranogwyr, unigolion eraill nad ydyn nhw’n gyfranogwyr a rhieni/gwarcheidwaid perthnasol y disgyblion. Noder y gellir tynnu’r caniatâd yn ôl unrhyw bryd drwy gysylltu â ni gan ddefnyddio’r manylion uchod.

Cyfeiriadau IP

Rydyn ni’n casglu cyfeiriadau IP defnyddwyr y wefan. Mae’n rhaid inni wneud hyn er mwyn cyfathrebu gyda’ch porwr.
Rydyn ni’n defnyddio tri math o ffeil cofnodi
• Cofnodion cyrchu (i olrhain a chofnodi pob cais am ffeiliau unigol a wneir gan ddefnyddwyr y wefan)
• Cofnodion gwallau (i gofnodi gwahanol fathau o wallau)
• Cofnodion diogelwch (i olrhain a chofnodi digwyddiadau sy’n ymwneud â diogelwch, e.e. ôl-brosesu mewngofnodi / allgofnodi / mynediad heb ganiatâd). Caiff y cofnodion hyn eu cadw am fwyafswm o chwe mis.

Pa mor hir fyddwn ni’n cadw’r data personol

Os yw cyfranogwr yn ennill y Gystadleuaeth byddwn ni’n dileu’r data personol sy’n gysylltiedig â’i ymgais dri mis ar ôl gweinyddu’r wobr ac ar ôl i’r holl drefniadau darparu sy’n gysylltiedig â’r wobr ac unrhyw weithgareddau hyrwyddo gael eu cyflawni (neu os oes unrhyw gwynion neu faterion yn ymwneud â’r Gystadleuaeth ac os yn hwyrach, yn fuan ar ôl i’r cwynion neu faterion hynny gael eu datrys).

Os nad yw cyfranogwr yn ennill y Gystadleuaeth byddwn ni’n dileu’r data personol sy’n gysylltiedig â’i ymgais dri mis ar ôl gweinyddu a dosbarthu’r gwobrau ac i unrhyw weithgareddau hyrwyddo gael eu cyflawni (neu os oes unrhyw gwynion neu faterion yn ymwneud â’r Gystadleuaeth ac os yn hwyrach, yn fuan ar ôl i’r cwynion neu faterion hynny gael eu datrys).

Gyda phwy rydyn ni’n rhannu’r data

Rydyn ni wedi penodi iChild, adran o Family & Education Marketing Limited, i ddarparu cymorth gweinyddol a gweithredol inni wrth gynnal y Gystadleuaeth, felly nhw yw ein prosesydd. Rydyn ni hefyd yn defnyddio proseswyr ar gyfer gwasanaeth lletya TGCh sy’n ymwneud â’r Gystadleuaeth. I gael gwybod enwau ein darparwyr gwasanaeth, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion sydd ar ddechrau’r Hysbysiad Preifatrwydd hwn. Nid ydyn ni’n rhannu data personol gyda rheolwyr trydydd parti ar wahân.

Hawliau

Mae gan bobl sy’n destun data’r hawliau canlynol yn ôl y Cyfreithiau Diogelu Data:

  • hawl i ofyn am gopi o’u data personol;
  • hawl i ofyn inni ddileu eu data personol;
  • hawl i gyfyngu ar brosesu eu data personol;
  • hawl i dynnu eu caniatâd yn ôl;
  • hawl i gywiro eu data personol; a
  • hawl i ofyn inni drosglwyddo eu data personol yn uniongyrchol iddyn nhw neu sefydliad arall.

Os nad yw pobl sy’n destun data yn meddwl ein bod ni wedi prosesu eu data yn unol â’r hysbysiad hwn, dylen nhw ein hysbysu cyn gynted â phosibl. Gallan nhw hefyd gwyno wrth yr ICO, mae gwybodaeth am sut i wneud hyn ar gael ar eu gwefan www.ico.org.uk.