CEFNDIR

1. a) Caiff rhaglen addysg ysgolion cynradd Cyfrifiad 2021 (‘y Rhaglen’) a Chystadleuaeth Gadewch i ni Gyfrif! (‘y Gystadleuaeth’) eu cynnal gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol sydd wedi’i lleoli yn 1 Drummond Gate, Pimlico, Llundain SW1V 2QQ (‘yr Hyrwyddwr’, ‘rydym’, ‘ni’).

2. b) Drwy wneud cais i gymryd rhan neu gymryd rhan yn y Rhaglen a/neu gyflwyno cais i’r Gystadleuaeth, rydych yn (i) cytuno i fod yn rhwym wrth y telerau a’r amodau hyn (‘Y Telerau ac Amodau’) a (ii) cadarnhau eich bod wedi cael caniatâd eich ysgol i wneud hynny. Mae’r holl gyfarwyddiadau cystadlu yn rhan o’r Telerau ac Amodau hyn.

3. c) Gall yr Hyrwyddwr, yn ei ddisgresiwn llwyr, wrthod dyfarnu unrhyw wobr i unrhyw ymgeisydd sy’n methu cydymffurfio â’r Telerau ac Amodau hyn.

4. d) Rhaid i’r holl unigolion sy’n cwblhau cais i gymryd rhan yn y Rhaglen neu’r Gystadleuaeth feddu ar awdurdod eu hysgol i dderbyn y Telerau ac Amodau hyn, gwneud cais i gymryd rhan yn y Rhaglen a chyflwyno’r cais neu’r ceisiadau perthnasol i’r Gystadleuaeth. Mae’r Hyrwyddwr yn cadw’r hawl i ddilysu unrhyw awdurdod o’r fath cyn darparu pecynnau adnoddau a/neu ddyfarnu unrhyw wobr.

CYMHWYSEDD

1. Mae’r Rhaglen a’r Gystadleuaeth yn agored i athrawon ym mhob ysgol gynradd yng Nghymru a Lloegr. Bydd ceisiadau i’r Gystadleuaeth a cheisiadau i gofrestru ar y Rhaglen gan ysgolion y tu allan i’r ardaloedd hyn yn annilys.

CYFNOD Y GYSTADLEUAETH

2. Bydd y Gystadleuaeth yn dechrau am 7.00am ddydd Llun 4 Ionawr 2021 (‘Dyddiad Dechrau’) ac yn cau am 11.59pm nos Wener 23 Ebrill 2021 (‘Dyddiad Cau’). Bydd ceisiadau a ddaw i law ar ôl y dyddiad cau yn annilys. Nid oes rhaid i chi gymryd rhan yn y Gystadleuaeth er mwyn cymryd rhan yn y Rhaglen. Gallwch weithio ar eich cais i’r Gystadleuaeth unrhyw bryd cyn Dyddiad Dechrau’r Gystadleuaeth ond ni ddylech gyflwyno eich cais i’r Gystadleuaeth cyn y Dyddiad Dechrau.

SUT I GYMRYD RHAN YN Y RHAGLEN

3. a) Ewch i wefan gofrestru’r Rhaglen a nodwch yr holl fanylion gofynnol, gan gynnwys eich manylion cyswllt, enw’r ysgol a chyfeiriad yr ysgol.

b) Unwaith y derbynnir yr holl fanylion, caiff y pecyn adnoddau addysg ei anfon atoch o fis Ionawr 2021, yn amodol ar argaeledd.

c) Dim ond hyn a hyn o becynnau sydd ar gael a chânt eu hanfon ar sail y cyntaf i’r felin.

SUT I GYMRYD RHAN YN Y GYSTADLEUAETH

4. I gymryd rhan yn y Gystadleuaeth, rhaid i chi wneud y canlynol:

i) darllen y telerau ac amodau hyn a chytuno iddynt,

ii) cwblhau a chyflwyno ffurflen gais y Gystadleuaeth ar wefan y Gystadleuaeth,

iii) darparu un neu fwy (dim mwy na 6) o ddelweddau neu fideo yn dangos yr arddangosiad a grëwyd gan y plant yn yr ysgol,

iv) darparu dim mwy na 150 o eiriau yn disgrifio’r hyn y gwnaethoch ei gyfrif yn yr ysgol a pham y mae o bwys i chi.

v) os caiff delweddau neu ffilm fideo o bobl eu cynnwys yn y cais i’r Gystadleuaeth, rhoi gwybod i’r bobl hynny, neu roi gwybod i’w rhieni/gwarcheidwaid os mai disgyblion ydynt, a’u cyfeirio at hysbysiad preifatrwydd SYG (ar gael yn gadewchinigyfrif.org.uk neu yn http://www.letscount.org.uk/. Fel arall ni ellir cynnwys eu delweddau yn y cais i’r Gystadleuaeth),

vi) cadarnhau bod yr holl waith sydd wedi’i gynnwys yn y cais i’r Gystadleuaeth yn cydymffurfio â’r rheolau cynnwys ar gyfer ceisiadau i’r Gystadleuaeth a ddarperir ym mhecyn y Rhaglen a anfonir atoch (‘Rheolau Cynnwys’) a’r Telerau ac Amodau hyn.

5. Rhaid i chi hefyd ddarparu unrhyw wybodaeth arall a chydweithredu â’r Hyrwyddwr a’i asiantiaid yn unol ag unrhyw gais rhesymol a geir mewn perthynas â’r Gystadleuaeth.

6. Caniateir i bob ysgol gynradd gyflwyno hyd at 3 chais. Os byddwn yn cael mwy na 3 chais gan yr un ysgol gynradd, byddwn ond yn cynnwys y 3 cyntaf a gawsom yn y Gystadleuaeth.

7. Ni fydd yr Hyrwyddwr yn derbyn cyfrifoldeb am geisiadau i’r Gystadleuaeth sy’n mynd ar goll, yn cael eu difrodi neu eu hoedi ar y ffordd, yn anghyflawn, yn annarllenadwy neu na ellir eu gweld, ni waeth beth fo’r rheswm dros hyn, gan gynnwys, er enghraifft, o ganlyniad i fethiant cyfarpar, diffyg technegol, problemau gyda systemau, lloeren, rhwydwaith neu weinydd, neu fethiant caledwedd neu feddalwedd cyfrifiadurol o unrhyw fath.

8. Drwy gyflwyno cais i’r Gystadleuaeth, byddwch yn cadarnhau bod gennych yr holl hawliau angenrheidiol, ynghyd â phob cydsyniad a chaniatâd angenrheidiol gan yr ysgol, gan aelodau o staff ac unigolion eraill sydd wedi’u cynnwys yn y cais i’r Gystadleuaeth a gan rieni neu warcheidwaid yr holl blant a enwir neu a ddangosir yn y cais.

9. I gael cymorth gyda cheisiadau i’r Gystadleuaeth, e-bostiwch census@ichild.co.uk.

RHEOLAU CYNNWYS AR GYFER CEISIADAU I’R GYSTADLEUAETH

10. Rhaid i’ch cais i’r Gystadleuaeth gydymffurfio â’r Rheolau Cynnwys isod. Mae’r Hyrwyddwr yn cadw’r hawl i ofyn am dystiolaeth o ganiatâd perthnasol cyn dyfarnu unrhyw wobr.

Y BROSES FEIRNIADU

11. Bydd ceisiadau’n mynd drwy’r broses feirniadu ganlynol:

Cam 1
o Bydd pob cais dilys o ysgol gymwys yn cael ei asesu gan drydydd parti annibynnol (‘yr Asiantaeth’), a benodir gan yr Hyrwyddwr, gan ddefnyddio’r meini prawf canlynol a ystyrir yn gyfartal: a) Ansawdd y prosiect cyfrif a’r ffordd y mae o bwys i’r ysgol b) Ansawdd a chreadigrwydd yr arddangosiadau a gyflwynir ac c) Lefel ac ansawdd mewnbwn y disgyblion yn y cais a gyflwynir, yn seiliedig ar oedran y plant a gymerodd ran.

o Bydd yr Asiantaeth yn cyflwyno rhestr fer o 5 cais o bob ardal i’r Hyrwyddwr. Bydd hyn yn cynnwys (lle y bo’n bosibl ac yn ôl disgresiwn yr Asiantaeth) 5 ysgol fesul ardal (h.y. Cymru a 9 rhanbarth Lloegr)

o Mae’r Hyrwyddwr yn cadw’r hawl i ganiatáu i’r Asiantaeth gynnwys llai na 5 ysgol fesul ardal ar y rhestr fer (neu fwy na 5 mewn ardal arall) os nad oes digon o geisiadau dilys neu geisiadau o ansawdd digonol, neu os bydd o’r farn bod hyn yn briodol yn unol â’i disgresiwn llwyr. Ni chaiff mwy na 50 o ysgolion eu cynnwys ar y rhestr fer.

Cam 2
o Bydd y ceisiadau a gyrhaeddodd y rhestr fer yn cael eu beirniadu gan banel ag o leiaf 5 beirniad, gan gynnwys uwch-aelodau o staff yr Hyrwyddwr ac o leiaf un beirniad annibynnol, gan ddefnyddio’r un meini prawf â Cham 1.

o Bydd y panel yn dewis un enillydd o bob un o’r 10 ardal (enillwyr ardal), ac enillydd cyffredinol o blith y 10 enillydd ardal.

o Bydd penderfyniad y beirniaid yn derfynol. Ni ymatebir i unrhyw ohebiaeth.

Bydd yr enillydd cyffredinol a’r enillwyr ardal (‘yr Ymgeiswyr Buddugol’) yn cael gwybod am eu llwyddiant dros y ffôn neu drwy e-bost gan ddefnyddio manylion cyswllt yr ysgol a’r enw a ddarparwyd yn y cais i’r Gystadleuaeth, ar 18 Mehefin 2021 (‘y Dyddiad Hysbysu’) neu cyn y dyddiad hwnnw.

12. Bydd disgwyl i’r Ymgeiswyr Buddugol gytuno i gymryd rhan mewn gweithgareddau cyhoeddusrwydd ar ôl y gystadleuaeth, fel y pennir gan yr Hyrwyddwr, os bydd angen.

Y WOBR

13. Bydd hyd at un enillydd ardal ar gyfer pob un o’r 10 ardal (y bydd un ohonynt yn cael ei ddyfarnu’n enillydd cyffredinol) gan ddibynnu ar nifer y ceisiadau a ddaw i law a’u hansawdd. Ni chaiff mwy nag un wobr ei dyfarnu fesul enillydd ardal. Ym mhob achos, caiff y wobr ei dyfarnu i ysgol yr unigolyn a gyflwynodd y cais i’r Gystadleuaeth, yn hytrach nag unrhyw aelod(au) o staff, disgybl(ion), grŵp neu ddosbarth. Dim ond y brif wobr fydd yr enillydd cyffredinol yn ei hennill – ni fydd yn cael gwobr yr enillydd ardal hefyd. Dim ond gwobr yr enillydd ardal fydd y 9 enillydd ardal sy’n weddill yn ei chael (heblaw’r enillydd ardal a ddewisir i ennill y brif wobr).

Prif Wobr i’r enillydd cyffredinol:

 • Gwerth £1,000 o gyfarpar a ddewisir gan yr Hyrwyddwr;

Gwobr i bob enillydd ardal (ac eithrio’r enillydd ardal a ddewisir fel yr enillydd cyffredinol):

 • Gwerth £250 o gyfarpar a ddewisir gan yr Hyrwyddwr;

Caiff rhagor o fanylion am y gwobrau eu darparu gan yr Hyrwyddwr cyn Dyddiad Dechrau’r Gystadleuaeth.

14. Caiff gwobrau eu dyfarnu i ysgol yr Ymgeiswyr Buddugol o fewn 30 diwrnod i’r Dyddiad Hysbysu.

15. Mae’r Ymgeiswyr Buddugol yn gyfrifol am roi’r holl fanylion angenrheidiol a pherthnasol i’r Hyrwyddwr sy’n ofynnol er mwyn darparu’r gwobrau.

16. Mae’r gwobrau fel yr hyn a nodir yn unig ac ni ellir eu gohirio na’u trosglwyddo. Ni ellir cael arian parod yn eu lle. Dylai unrhyw hawliadau gwarantiad neu hawliadau eraill yn ymwneud â diffygion gyda’r cyfarpar a roddwyd fel gwobrau gael eu cyfeirio at y gwneuthurwr sy’n cyflenwi’r wobr. Mae’r Hyrwyddwr yn cadw’r hawl i ddarparu gwobr amgen, gyfwerth resymol sydd yr un pris neu’n fwy, yn lle’r wobr a nodwyd, os bydd amgylchiadau’n gwneud hyn yn ofynnol (er nad oes rhwymedigaeth arno i wneud hynny).

HAWLIO’R WOBR

17. Mae’r Hyrwyddwr yn cadw’r hawl i ddewis enillydd arall os na fydd unrhyw Ymgeisydd Buddugol yn hawlio’r wobr berthnasol o fewn 14 diwrnod yn dilyn y Dyddiad Hysbysu, neu os canfyddir bod y cais i’r Gystadleuaeth yn torri unrhyw rai o’r Telerau ac Amodau hyn.

18. Ni ddylai Ymgeiswyr Buddugol drafod canlyniadau’r Gystadleuaeth ag unrhyw drydydd parti (gan gynnwys negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol) oni bai a than y ceir caniatâd penodol gan yr Hyrwyddwr.

PERCHNOGAETH DROS GEISIADAU I’R GYSTADLEUAETH A HAWLIAU EIDDO DEALLUSOL

19. Nid yw’r Hyrwyddwr yn hawlio unrhyw hawliau perchnogaeth dros unrhyw gais i’r Gystadleuaeth.

20. Rydych yn cytuno y gall yr Hyrwyddwr, ond nad yw’n ofynnol iddo, gyhoeddi eich cais ar ei wefan ac ar unrhyw gyfryngau eraill, boed yn hysbys nawr neu’n rhai a ddyfeisir yn y dyfodol, ac mewn perthynas ag unrhyw weithgareddau cyhoeddusrwydd sy’n ymwneud â’r Gystadleuaeth a’r Rhaglen. Mae’r Hyrwyddwr yn cadw’r hawl i olygu unrhyw gais i’r Gystadleuaeth cyn ei gyhoeddi os yw o’r farn y byddai’n ei wneud yn agored i hawliadau cyfreithiol oherwydd tor rheolau eiddo deallusol.

21. Rydych yn rhoi (a byddwch yn sicrhau bod unrhyw un arall sy’n gysylltiedig â’r cais i’r Gystadleuaeth yn rhoi) trwydded unigryw, byd-eang a di-alw’n-ôl i’r Hyrwyddwr ar gyfer cyfnod llawn unrhyw hawliau eiddo deallusol yn ymwneud â’r cais i’r Gystadleuaeth ac unrhyw ddeunyddiau cysylltiedig, i wneud y canlynol (ym mhob cyfrwng): defnyddio, arddangos, cyhoeddi, trosglwyddo, darlledu, copïo, golygu, addasu, storio, ailfformatio, atgynhyrchu mewn unrhyw ddeunydd hysbysebu neu hyrwyddo ac is-drwyddedu’r cais i’r Gystadleuaeth ac unrhyw ddeunyddiau cysylltiedig er mwyn sicrhau bod eich cais ar gael ar ei wefan ac ar unrhyw gyfryngau eraill, boed yn hysbys nawr neu’n rhai a ddyfeisir yn y dyfodol, ac mewn perthynas ag unrhyw weithgareddau cyhoeddusrwydd sy’n ymwneud â’r Gystadleuaeth a’r Rhaglen.

22. Ni chaiff ceisiadau eu dychwelyd atoch.

DIOGELU DATA A CHYHOEDDUSRWYDD

23. Gweler ein hysbysiad preifatrwydd sydd ar gael yn www.gadewchinigyfrif.org.uk neu yn www.letscount.org.uk i gael manylion am y ffordd rydym yn defnyddio ac yn rhannu eich gwybodaeth bersonol ac unrhyw wybodaeth bersonol a all fod wedi’i chynnwys yn eich cais i’r Gystadleuaeth.

CYFFREDINOL

24. Bydd unrhyw benderfyniad a wneir gan yr Hyrwyddwr mewn perthynas â chymhwysedd i gymryd rhan yn y Gystadleuaeth neu ganlyniad y Gystadleuaeth yn derfynol ac ni ymatebir i ohebiaeth. Mae’r Hyrwyddwr yn cadw’r hawl i wahardd ceisiadau i’r Gystadleuaeth sy’n torri’r Telerau ac Amodau hyn. Mae’r Hyrwyddwr yn cadw’r hawl i ganslo, gohirio neu ddiwygio’r Rhaglen neu’r Gystadleuaeth neu’r Telerau ac Amodau os bydd amgylchiadau y tu hwnt i’w reolaeth yn golygu bod yn rhaid iddo wneud hynny.

25. Bydd ysgolion yn gyfrifol am unrhyw atebolrwydd o ran treth, neu unrhyw effaith ariannol neu gyllidol arall sy’n codi o ganlyniad i gymryd rhan yn y Gystadleuaeth a/neu dderbyn unrhyw wobr. Ni fydd gan yr Hyrwyddwr unrhyw atebolrwydd mewn perthynas ag unrhyw atebolrwydd neu effaith o’r fath.

26. Caiff enwau’r ysgolion buddugol eu cyhoeddi ar wefan Gadewch i ni Gyfrif! yr Hyrwyddwr ar ôl 20 Mehefin 2021.

27. Yr Hyrwyddwr yw’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) sydd wedi’i lleoli yn 1 Drummond Gate, Pimlico, Llundain SW1V 2QQ.

28. Caiff y Telerau ac Amodau hyn ac unrhyw faterion, anghydfodau neu hawliadau sy’n deillio ohonynt neu mewn perthynas â nhw (boed yn gontractiol eu natur ai peidio) eu llywodraethu gan gyfraith Lloegr, a byddwch chi a ni yn ymostwng i awdurdodaeth benodol llysoedd Cymru a Lloegr.

RHEOLAU CYNNWYS

Rhaid i’r holl geisiadau i’r Gystadleuaeth gydymffurfio â’r rheolau canlynol:

FFORMAT

DYLECH sicrhau’r canlynol:

 • Bod eich delwedd(au) yn un o’r fformatau canlynol: png, gif, jpg, jpeg, doc, pdf;
 • Bod eich fideo yn un o’r fformatau canlynol: MPEG, mov, mp3, mp4, wav;
 • Nad yw maint ffeil y ddelwedd/fideo yn fwy na 50MB;
 • Nad yw’r fideo yn hwy na 60 eiliad.

POBL

DYLECH:

 • sicrhau bod unrhyw oedolion y gellir eu hadnabod yn eich cais wedi rhoi eu caniatâd, gan gadarnhau eu bod yn cytuno i gael eu cynnwys yn y cais ac i’r ffyrdd posibl y caiff y cais ei ddefnyddio gan yr Hyrwyddwr yn unol â’r Telerau ac Amodau hyn;
 • sicrhau bod unrhyw blant (dan 16 oed) y gellir eu hadnabod yn eich cais wedi cael caniatâd rhiant/gwarcheidwad yn cadarnhau ei fod yn cytuno i’w blentyn gael ei gynnwys yn y cais ac i’r ffyrdd posibl y caiff y cais ei ddefnyddio gan yr Hyrwyddwr yn unol â’r Telerau ac Amodau hyn;

DYLECH

 • sicrhau bod eich cais (a’r cyflwyniad/arddangosiad sydd wedi’i gynnwys yn eich cais) yn bodloni’r gofynion canlynol:
 • rhaid iddo gynnwys gwaith gwreiddiol staff a disgyblion yn eich ysgol;
 • rhaid iddo beidio â chynnwys unrhyw beth amhriodol, tramgwyddus neu anghyfreithlon neu a all niweidio enw da’r ysgol, yr Hyrwyddwr neu ei wasanaethau, neu unrhyw berson arall (fel y pennir gan yr Hyrwyddwr yn unol â’i ddisgresiwn llwyr);
 • rhaid iddo beidio â chynnwys, hwyluso, cyfeirio at neu ddefnyddio deunydd sy’n hybu rhagfarn, hiliaeth, casineb neu niwed yn erbyn unrhyw grŵp neu unigolyn, na hybu unrhyw fath o wahaniaethu, gan gynnwys gwahaniaethu ar sail hil, rhywedd, ethnigrwydd, crefydd, cenedligrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, cyfeiriadedd gwleidyddol, dinasyddiaeth, llinach, statws priodasol neu oedran (fel y pennir gan yr Hyrwyddwr yn unol â’i ddisgresiwn llwyr);
 • rhaid iddo beidio â chynnwys feirws, ysbïwedd, maleiswedd, neu god niweidiol arall.

We are using cookies on our website

We use cookies to collect and analyse information on the site performance and usage, and to enhance and customise content and advertisements. By clicking “Accept all cookies”, you agree to allow cookies to be placed. By clicking decline you can continue to visit our website without any data sent to third party services.

Find out more about cookies on Let's Count! from our cookie policy