Mae hwn yn wasanaeth newydd – bydd eich adborth yn ein helpu i’w wella.

Rhaglen y Cyfrifiad ar gyfer Ysgolion Cynradd – Telerau ac Amodau

CEFNDIR

 1. a) Cynhelir rhaglen addysg Cyfrifiad 2021 ar gyfer ysgolion cynradd (y ‘Rhaglen’) a Chystadleuaeth Gadewch i Ni Gyfrif! (Y ‘Gystadleuaeth’) gan Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, 1 Drummond Gate, Pimlico, Llundain SW1V 2QQ (yr ‘Hyrwyddwr, ‘rydyn ni’, ‘ni’).
 2. b) Drwy wneud cais i gymryd rhan neu drwy gymryd rhan yn y Rhaglen a/neu roi cynnig ar y Gystadleuaeth, rydych chi’n (i) cytuno i dilyn y telerau ac amodau hyn (y ‘Telerau ac Amodau’) a (ii) cadarnhau eich bod chi wedi cael caniatâd gan eich ysgol i wneud hynny. Mae’r holl gyfarwyddiadau ar sut i gystadlu’n rhan o’r Telerau ac Amodau hyn.
 3. c) Gall yr Hyrwyddwr, fel y gwêl yn dda, wrthod rhoi unrhyw wobr i unrhyw ymgeisydd sy’n methu â chydymffurfio â’r Telerau ac Amodau hyn.
 4. d) Mae’n rhaid bod pob unigolyn sy’n llenwi cais i gymryd rhan yn y Rhaglen neu’n cystadlu’n y Gystadleuaeth fod wedi cael awdurdod gan ei ysgol i dderbyn y Telerau ac Amodau hyn, i wneud cais i gymryd rhan yn y Rhaglen a gwneud y cais neu geisiadau perthnasol i’r Gystadleuaeth. Mae hawl gan yr Hwylusydd i ddilysu unrhyw awdurdod o’r fath cyn darparu pecynnau adnoddau a/neu roi unrhyw wobr.

CYMHWYSTER – Y CYFNOD YMARFER

 1. Ar gyfer cyfnod ymarfer 2019, mae’r Rhaglen a’r Gystadleuaeth ar agor i athrawon o bob ysgol gynradd yn ardaloedd daearyddol Cyngor Hackney, Cyngor Tower Hamlets, Cyngor Sir Ceredigion a Chyngor Dinas Carlisle. Ni fydd cynigion i’r Gystadleuaeth na chofrestriadau i’r Rhaglen o ysgolion y tu allan i’r ardaloedd hyn yn ddilys yn 2019.

CYFNOD Y GYSTADLEUAETH

 1. Mae’r Gystadleuaeth yn agor am 7.00am ar 1 Hydref 2019 (‘Dyddiad Agor’) ac yn cau am 11.59pm ar 1 Tachwedd 2019 (‘Dyddiad Cau’). Ni fydd cynigion a dderbynir ar ôl y dyddiad cau yn ddilys. Nid oes rhaid cystadlu’n y Gystadleuaeth i gymryd rhan yn y Rhaglen. Gallwch chi weithio ar eich cynnig i’r Gystadleuaeth unrhyw bryd cyn Dyddiad Agor y Gystadleuaeth ond ni ddylech gyflwyno eich cais i’r Gystadleuaeth tan y Dyddiad Agor.

SUT I GYMRYD RHAN YN Y RHAGLEN

 1. 3. a) Ewch i wefan gofrestru y Rhaglen a rhowch yr holl fanylion sydd eu hangen gan gynnwys eich manylion cyswllt, enw a chyfeiriad yr ysgol.
 2. b) Unwaith i’r holl fanylion gael eu derbyn, caiff y pecyn adnoddau addysg ei ddosbarthu i chi o fis Mehefin 2019, pan fydd rhai ar gael.
 3. c) Noder, mae uchafswm o 3 phecyn adnoddau i bob ysgol (os ydyn ni’n derbyn mwy na 3 chais gan athrawon neu aelodau staff eraill o’r un ysgol gynradd, byddwn ni’n anfon pecynnau adnoddau at y 3 cyntaf inni eu derbyn).
 4. d) Niferoedd cyfyngedig o becynnau sydd gennyn ni, felly’r cyntaf i’r felin gaiff falu.

SUT I GYSTADLU’N Y GYSTADLEUAETH

 1. 4. Er mwyn cystadlu’n y Gystadleuaeth mae’n rhaid i chi:
 2. i) ddarllen a chytuno i’r telerau ac amodau hyn,
 3. ii) llenwi a chyflwyno ffurflen gais y Gystadleuaeth ar Wefan y Gystadleuaeth,
 4. iii) rhoi delwedd neu fideo inni sy’n dangos map sy’n seiliedig ar yr ysgol ac arddangosfa a grëwyd gan blant yr ysgol,
 5. iv) ysgrifennu uchafswm o 150 gair yn disgrifio sut y crëwyd y map sy’n seiliedig ar yr ysgol a pham y dylai ennill,
 6. v) os caiff delweddau neu ddeunydd o bobl eu cynnwys yn y cynnig ’r Gystadleuaeth, hysbyswch y bobl hynny, neu eu rhieni/gwarcheidwaid os ydyn nhw’n ddisgyblion neu cyfeiriwch nhw at hysbysiad preifatrwydd ONS sydd ar gael yn org.uk neu www.gadewchinigyfrif.org.uk (neu fel arall ni ellir cynnwys eu delweddau yn y cynnig ’r Gystadleuaeth).
 7. vi) cadarnhau bod yr holl waith sy’n y cynnig i’r Gystadleuaeth yn cydymffurfio â’r rheolau cynnwys ar gyfer ceisiadau i’r Gystadleuaeth a ddarperir yn eich pecyn Rhaglen (‘Rheolau Cynnwys’) a’r Telerau ac Amodau hyn.
 8. Mae’n rhaid i chi hefyd ddarparu gwybodaeth a chydweithrediad y gallai’r Hyrwyddwr a’i gynrychiolwyr ofyn amdano’n rhesymol i’r Hyrwyddwr sy’n ymwneud â’r Gystadleuaeth.
 1. Uchafswm o 3 chynnig a ganiateir o bob ysgol gynradd. (Os ydyn ni’n derbyn mwy na 3 ymgais o’r un ysgol gynradd, dim ond y 3 cyntaf inni eu derbyn byddwn ni’n eu cynnwys yn y Gystadleuaeth).
 1. Ni fydd yr Hyrwyddwr yn derbyn cyfrifoldeb dros gynigion i’r Gystadleuaeth sy’n mynd ar goll, yn cael eu niweidio neu’n cyrraedd yn hwyr, yn anorffenedig, annarllenadwy, neu’n methu cael ei weld, waeth beth fo’r achos, gan gynnwys, er enghraifft, o ganlyniad i offer yn methu, diffyg technegol, methiant systemau, lloeren, rhwydwaith, gweinydd, meddalwedd neu galedwedd cyfrifiadur o unrhyw fath.
 1. Wrth gyflwyno cynnig i’r Gystadleuaeth, rydych chi’n cadarnhau bod yr holl hawliau angenrheidiol gennych chi, gan gynnwys pob caniatâd perthnasol gan yr ysgol, aelodau staff ac unigolion eraill sy’n cael eu cynnwys yn y cynnwys ’r Gystadleuaeth a gan rieni a gwarcheidwaid pob plentyn a enwir neu a ddangosir yn y cynnig ’r Gystadleuaeth.
 1. I gael help gyda chynigion i’r Gystadleuaeth, cysylltwch â [email protected].

RHEOLAU CYNNWYS AR GYFER CYNIGION I’R GYSTADLEUAETH

 1. Mae’n rhaid i’ch cynnig i’r Gystadleuaeth gydymffurfio â’r Rheolau Cynnwys isod. Mae hawl gan yr Hyrwyddwr i ofyn am dystiolaeth o’r caniatâd perthnasol cyn rhoi unrhyw wobrau.

Y BROSES FEIRNIADU

 1. Bydd cynigion yn mynd drwy’r broses feirniadu ganlynol:

Cam 1
o Caiff pob cynnig dilys o ysgol gymwys ei asesu gan drydydd parti annibynnol (yr ‘Asiantaeth’), gaiff ei benodi gan yr Hyrwyddwr, gan ddefnyddio’r meini prawf hyn sy’n gyfartal o ran pwysigrwydd: a) Creadigrwydd y cynnig a gyflwynwyd a b) Lefel a safon mewnbwn y disgyblion yn y cynnig a gyflwynwyd, yn seiliedig ar oedran y plant fu’n cymryd rhan.

o Bydd yr Asiantaeth yn cyflwyno rhestr fer o hyd at 5 cynnig o bob ardal i’r Hyrwyddwr. Bydd  hon yn cynnwys (pan fo’n bosibl ac fel y gwêl yr Asiantaeth yn dda) yn cynnwys 5 ysgol o bob ardal h.y. 5 ysgol o bob un o’r canlynol: (i) Carlisle, (ii) Ceredigion, (iii) Hackney, a (iv) Tower Hamlets.

o Mae hawl gan yr Hyrwyddwr i ganiatáu i’r Asiantaeth roi llai na 5 ysgol o bob ardal ar y rhestr fer (neu fwy na 5 ysgol o ardal arall) os nad oes cynnig neu gynigion dilys o safon digonol neu os yw’n credu ei fod yn addas fel y gwêl yn dda. Ni fydd mwy na chyfanswm o 20 ysgol ar y rhestr fer.

Cam 2
o Caiff y cynigion sydd ar y rhestr fer eu beirniadu gan banel o o leiaf 5 beirniad, gan gynnwys uwch aelodau o’r Hyrwyddwr ac o leiaf un beirniad annibynnol, gan ddefnyddio’r un meini prawf ag yng Ngham 1.

o Bydd y panel yn dewis un enillydd ar gyfer pob un o’r pedair ardal (enillwyr yr ardal), a phrif enillydd o enillwyr yr ardaloedd. Bydd yr ysgolion sydd ar ôl ar y rhestr fer yn deilyngwyr yr ardal (‘teilyngwyr yr ardal’) a byddan nhw’n derbyn gwobr teilyngwr yr ardal.

o Bydd penderfyniad y panel o feirniaid yn derfynol. Ni fydd gohebu.

Bydd y prif enillydd, enillwyr yr ardal a theilyngwyr yr ardal (yr ‘Ymgeiswyr Buddugol’) yn cael eu hysbysu o’u statws ar y ffôn neu ar e-bost gan ddefnyddio manylion yr ysgol a’r enw cyswllt a ddarparwyd yn y cynnig i’r Gystadleuaeth, ar neu cyn 6 Rhagfyr 2019 (y ‘Dyddiad Hysbysu’).

 1. Disgwylir i Ymgeiswyr Buddugol gytuno i gymryd rhan mewn cyhoeddusrwydd ar ôl y gystadleuaeth i’w benderfynu gan yr Hyrwyddwr, os oes angen.

Y WOBR

 1. Bydd un enillydd o bob un o’r pedair ardal (ac un o’r rheini fydd y prif enillydd) a hyd at 16 teilyngwr ardal yn ddibynnol ar nifer a safon y cynigion a dderbynnir. Ni fydd mwy nag un wobr i bob enillydd ardal ac un wobr i bob teilyngwr ardal. Ym mhob achos, caiff y wobr ei rhoi i ysgol y person a gyflwynodd y cais i’r Gystadleuaeth, yn hytrach nag unrhyw aelod(au) staff, disgybl(ion), grŵp neu ddosbarth. Dim ond y brif wobr fydd y prif enillydd yn ei derbyn – ni fydd yn derbyn y wobr enillydd yr ardal na gwobr teilyngwr yr ardal. Bydd y tri enillydd ardal sy’n weddill (heblaw am yr enillydd ardal a ddewisir i ennill y brif wobr) yn ennill gwobr yr ardal yn unig – ni fyddan nhw hefyd yn derbyn gwobr teilyngwr ardal.

Y Brif Wobr ar gyfer y prif enillydd:

 • Gwerth £1,000 o offer, dewisir gan yr Hyrwyddwr;

Y wobr i enillydd ardal (heblaw am yr enillydd ardal a ddewisir fel y prif enillydd):

 • Gwerth £500 o offer, dewisir gan yr Hyrwyddwr;

Y wobr i deilyngwr ardal:

 • Gwerth £100 o offer, dewisir gan yr Hyrwyddwr;

Ceir rhagor o fanylion am y gwobrau gan yr Hyrwyddwr cyn Dyddiad Agor y Gystadleuaeth.

 1. Caiff gwobrau eu cyflwyno i ysgolion y Cystadleuwyr Buddugol o fewn 30 diwrnod i’r Dyddiad Hysbysu.
 1. Mae’r Cystadleuwyr Buddugol yn gyfrifol am roi’r holl fanylion angenrheidiol a pherthnasol i’r Hyrwyddwr er mwyn gallu derbyn y gwobrau.
 1. Dim ond y gwobrau a enwir sydd ar gael ac ni ellir eu gohirio na’u trosglwyddo. Nid oes arian parod fel dewis arall. Dylid anfon ceisiadau gwarant neu geisiadau eraill sy’n ymwneud â diffygion yn y gwobrau i’r gwneuthuriwr sy’n darparu’r wobr. Mae hawl gan yr Hyrwyddwr (ond nid yw’n orfodol) i amnewid y wobr am un arall sy’n eithaf cyfatebol, o’r un gwerth neu fwy, os yw’r amgylchiadau’n galw am hyn.

HAWLIO’R WOBR

 1. Mae hawl gan yr Hyrwyddwr i ddewis enillydd arall os nad yw’r Cystadleuydd Buddugol yn hawlio’r wobr berthnasol o fewn 14 diwrnod ar ôl y Diwrnod Hysbysu, neu os yw’r cynnig i’r Gystadleuaeth yn torri unrhyw un o’r Telerau ac Amodau hyn.
 1. Ni ddylai’r Cystadleuwyr Buddugol drafod canlyniadau’r Gystadleuaeth gydag unrhyw drydydd parti (gan gynnwys postio ar y cyfryngau cymdeithasol) tan i ganiatâd penodol gael ei dderbyn gan yr Hyrwyddwr.

PERCHNOGAETH CYNIGION I’R GYSTADLEUAETH A HAWLIAU EIDDO DEALLUSOL

 1. Nid yw’r Hyrwyddwr yn hawlio unrhyw hawliau perchnogaerh ar unrhyw gynnig i’r Gystadleuaeth.
 1. Rydych chi’n cytuno y caiff yr Hyrwyddwr, ond nid oes raid iddo, ddangos eich cynnig ar ei wefan ac unrhyw gyfryngau eraill, os ydyn nhw’n bodoli eisoes neu’n cael eu dyfeisio’n y dyfodol, ac mewn cysylltiad gydag unrhyw gyhoeddusrwydd sy’n ymwneud â’r Gystadleuaeth a’r Rhaglen. Mae hawl gan yr Hyrwyddwr i olygu unrhyw gynnig i’r Gystadleuaeth y creda y gallai ei amlygu i hawliau cyfreithiol dros droseddau eiddo deallusol cyn cyhoeddi.
 1. Rydych chi’n rhoi trwydded unigryw, fyd-eang, ddi-alw yn ôl i’r Hyrwyddwr (a byddwch chi’n sicrhau bod unrhyw un arall sydd ynghlwm â’r cynnig i’r Gystadleuaeth yn ei rhoi i’r Hyrwyddwr hefyd), ar gyfer holl gyfnod unrhyw hawliau eiddo deallusol y cynnig i’r Gystadleuaeth ac unrhyw ddeunyddiau cysylltiedig, i (ym mhob cyfrwng): ddefnyddio, arddangos, cyhoeddi, trawsyrru, darlledu, copïo, golygu, addasu, storio, ailfformatio, atgynhyrchu’r cynnig i’r Gystadleuaeth mewn unrhyw ddeunydd hyrwyddo neu hysbysebu a’i is-drwyddedu ac unrhyw

ddeunyddiau cysylltiedig er mwyn rhoi eich cynnig ar ei wefan ac unrhyw gyfrwng arall, os yw’n bodoli eisoes neu’n cael ei ddyfeisio’n y dyfodol, ac mewn cysylltiad gydag unrhyw gyhoeddusrwydd sy’n ymwneud â’r Gystadleuaeth a’r Rhaglen.

 1. Ni chaiff eich cynigion eu dychwelyd atoch chi

DIOGELU DATA A CHYHOEDDUSRWYDD

 1. Gweler ein hysbysiad preifatrwydd sydd ar gael yn letscount.org.ukneu www.gadewchinigyfrif.org.uk i gael wybodaeth am sut rydyn ni’n defnyddio a rhannu eich gwybodaeth bersonol ac unrhyw wybodaeth bersonol a allai fod yn rhan o’ch cynnig i’r Gystadleuaeth.

CYFFREDINOL

 1. Bydd unrhyw benderfyniad a wneir gan yr Hyrwyddwr ynghylch cymhwyster i gymryd rhan yn y Gystadleuaeth neu ganlyniad y Gystadleuaeth yn derfynol ac ni fydd gohebiaeth. Mae hawl gan yr Hyrwyddwr i ddiarddel cynigion i’r Gystadleuaeth sy’n torri’r Telerau ac Amodau hyn. Mae hawl gan yr Hyrwyddwr ganslo, gohirio neu addasu’r Rhaglen neu’r Gystadleuaeth neu’r Telerau ac Amodau os yw amgylchiadau y tu hwnt i’w reolaeth yn golygu bod rhaid iddo wneud hynny.
 1. Yr ysgolion fydd yn gyfrifol am unrhyw atebolrwydd dros dreth, neu unrhyw effaith ariannol neu ariannu a ddigwydd o ganlyniad i gymryd rhan yn yr Gystadleuaeth a/neu dderbyn unrhyw wobr. Ni fydd unrhyw gyfrifoldeb gan y Hyrwyddwr o ran unrhyw atebolrwydd neu effaith o’r fath.
 1. Caiff enwau’r ysgolion buddugol eu cyhoeddi ar wefan Gadewch i Ni Gyfrif! yr Hyrwyddwr ar ôl 16 Rhagfyr 2019.
 1. Yr Hyrwyddwr yw’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS), 1 Drummond Gate, Pimlico, Llundain SW1V 2QQ.
 1. Caiff y Telerau ac Amodau hyn ac unrhyw faterion, anghydfodau neu geisiadau sy’n ymwneud â nhw neu sy’n gysylltiedig â nhw (boed o natur gytundebol ai peidio) eu llywodraethu gan gyfraith Lloegr, ac rydych chi a ni’n ymostwng i awdurdod llysoedd Cymru a Lloegr.

RHEOLAU CYNNWYS

Mae’n rhaid i bob cynnig i’r Gystadleuaeth gydymffurfio â’r rheolau canlynol:

FFORMAT

GWNEWCHyn siŵr:

 • Fod eich delwedd yn un o’r fformatiau canlynol: png, gif, jpg, jpeg, doc, pdf;
 • Bod eich fideo yn un o’r fformatiau canlynol: MPEG, mov, mp3, mp4, wav;
 • Nad yw maint eich ffeil fideo/delwedd yn fwy na 50MB;
 • Nad yw eich fideo’n hirach na 60 eiliad.

POBL

COFIWCH:

 • sicrhau bod unrhyw oedolyn/oedolion y gellir eu hadnabod sy’n rhan o’ch cynnig wedi rhoi eu caniatâd, gan gadarnhau eu bod nhw’n cytuno i gael eu cynnwys yn y cynnig ac yn cytuno y gallai’r cynnig gael ei ddefnyddio gan yr Hyrwyddwr yn unol â’r Telerau ac Amodau;
 • sicrhau bod rhieni/gwarcheidwaid unrhyw blant (o dan 16 oed) y gellir eu hadnabod sy’n rhan o’ch cynnig wedi rhoi eu caniatâd, gan gadarnhau eu bod nhw’n cytuno i gael eu cynnwys yn y cynnig ac yn cytuno y gallai’r cynnig gael ei ddefnyddio gan yr Hyrwyddwr yn unol â’r Telerau ac Amodau.

COFIWCH

 • sicrhau bod eich cynnig (a’r cyflwyniad/arddangosfa sy’n rhan ohono):
 • yn waith gwreiddiol gan staff a disgyblion eich ysgol;
 • ddim yn cynnwys unrhyw beth anaddas, sarhaus neu anghyfreithlon neu unrhyw beth a allai niweidio enw da’r ysgol, yr Hyrwyddwr neu ei wasanaethau, neu unrhyw berson arall (i’w benderfynu gan yr Hyrwyddwr fel y gwêl yn dda)
 • ddim yn cynnwys, hwyluso, defnyddio na chyfeirio at ddeunydd sy’n hybu rhagfarn, hiliaeth, casineb, neu niwed yn erbyn unrhyw grŵp neu unigolyn neu’n hybu unrhyw fath o wahaniaethu, gan gynnwys gwahaniaethu ar sail hil, rhywedd, ethnigedd, crefydd, cenedl, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, cyfeiriadedd gwleidyddol, dinasyddiaeth, llinach, statws priodasol, neu oedran (i’w benderfynu gan yr Hyrwyddwr fel y gwêl yn dda); a
 • ddim yn cynnwys firws, ysbïwedd, maleiswedd, neu god niweidiol arall.