Mae hwn yn wasanaeth newydd – bydd eich adborth yn ein helpu i’w wella.

Chalk Board Image

BETH YW’R

CYFRIFIAD?

Arolwg sy’n cael ei gynnal unwaith bob deng mlynedd a sy’n rhoi’r amcan mwyaf cywir inni o holl bobl a chartrefi Cymru a Lloegr yw’r cyfrifiad. Nod Cyfrifiad 2021 yw cyfrif pawb a helpu penderfynu sut caiff gwasanaethau eu cynllunio a’u hariannu yn eich cymuned.

Does dim un arolwg arall sy’n rhoi cynifer o fanylion amdanon ni a’r gymdeithas rydyn ni’n byw ynddi.

Bookcase Image

Y cyfrifiad yw’r ffynhonnell fwyaf cyflawn o wybodaeth am ein poblogaeth. Caiff ei gynnal unwaith bob 10 mlynedd, ac mae wedi bod yn rhoi darlun manwl o’n cymdeithas ni ers 1801. Cynhalion ni’r cyfrifiad diwethaf yn 2011 ac rydyn ni bellach yn paratoi at yr un nesaf yn 2021. Mae’r wybodaeth rydyn ni’n ei derbyn yn hynod o bwysig i awdurdodau lleol a grwpiau cymunedol, yn ogystal â’r llywodraeth, busnesau ac academyddion.

Mae data’r cyfrifiad yn helpu’r grwpiau hyn i ddeall anghenion ein cymdeithas, nawr ac yn y dyfodol. Mae hefyd yn helpu gyda chynllunio a dyrannu adnoddau, ac yn darparu ciplun y gall cenedlaethau’r dyfodol edrych yn ôl arno.

 

Ymarfer y cyfrifiad

Bydd ymarfer y cyfrifiad yn ein helpu ni i sicrhau bod ein prosesau, systemau a’n gwasanaethau ni’n rhedeg yn esmwyth a’u bod nhw’n barod am y cyfrifiad go iawn. Caiff ei gynnal ym mis Hydref 2019. Rydyn ni wedi dewis pedair ardal awdurdod lleol yng Nghymru a Lloegr – Carlisle, Ceredigion, Hackney a Tower Hamlets, sy’n cynrychioli trawsdoriad da o’r ddwy wlad.

Mae’n gymysgedd o leoliadau trefol a gwledig, amrywiaeth o grwpiau ethnig, gwahanol lefelau o gysylltedd â’r we a chysylltedd symudol, yn ogystal ag ardaloedd sydd â phoblogaethau o fyfyrwyr ac ail gartrefi.

DDIM MEWN ARDAL YMARFER?

Ar gyfer rhaglen Gadewch i Ni Gyfrif! 2019, rydym yn gwahodd ysgolion o fewn un o’r pedair ardal ymarfer a ddewiswyd i gymryd rhan yn unig. Bydd y rhaglen lawn ar gael yng Nghymru a Lloegr yn 2021 a gallwch gofrestru i gymryd rhan yma.

Cofrestru nawr
Pin Icon

Cyrchu data cyfrifiad lleol gyda Nomis

Gallwch chi bersonoleiddio eich gwersi gyda data lleol o gyfrifiadau’r gorffennol. Er mwyn archwilio a lawrlwytho’r data hwn gallwch chi ddefnyddio gwefan data’r Swyddfa Ystadegau Gwladol, Nomis. Yna gallwch chi greu siartiau cylch a siartiau bar lliwgar gydag ein hoffer creu siartiau ni sy’n rhad ac am ddim.

Rhagor o wybodaeth
Nomis Screenshot